એસ્ટ્રલ CE 2120

એસ્ટ્રલ CE 2120 પરફોર્મન્સ

એસ્ટ્રલ ફ્યૂચર્સ

  • જ્યોતિષ 25 જુલાઈ સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2251.75 -18.30 (-0.81%)
  • જ્યોતિષ સમાપ્ત થાય છે 29 ઑગસ્ટ
  • ₹ 2253.35 -19.40 (-0.85%)
  • જ્યોતિષ 26 સપ્ટેમ્બરે સમાપ્ત થાય છે
  • ₹ 2264.6 -14.90 (-0.65%)
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91