ભારતી એરટેલ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 1,100 ₹ 0+0 % 12.35 K+0 % 1.43 કે
0 1.9 K+0 % ₹ 300+0 % 1,150 - - -
- - - 1,160 ₹ 0-14.29 % 69.35 K+23 % 36.1 કે
950 58.43 K-1.6 % ₹ 263+9.61 % 1,200 ₹ 0-50 % 3.32 એલ-0.71 % 87.4 કે
- - - 1,240 ₹ 0-53.85 % 35.15 K-16.85 % 13.78 કે
0 31.83 K+0 % ₹ 184+0 % 1,250 ₹ 0-41.67 % 1.09 એલ-4.96 % 34.2 કે
- - - 1,280 ₹ 1-36.36 % 3.59 એલ-4.55 % 48.45 કે
475 950-33.33 % ₹ 178+22.9 % 1,290 ₹ 1-45.45 % 46.55 K-25.19 % 27.08 કે
51.78 કે 47.5 K-35.9 % ₹ 168+19.22 % 1,300 ₹ 1-50 % 6.77 એલ-25.59 % 5.81 એલ
0 3.8 K+0 % ₹ 126+0 % 1,310 ₹ 1-54.05 % 81.23 K-21.92 % 33.73 કે
0 27.08 K+0 % ₹ 116+0 % 1,320 ₹ 1-50 % 1.12 એલ-45.35 % 2.73 એલ
950 11.88 K-7.41 % ₹ 145+32.6 % 1,330 ₹ 1-59.09 % 82.18 K-37.99 % 1.27 એલ
950 18.53 K+3 % ₹ 133+18.75 % 1,340 ₹ 1-62.26 % 97.38 K-16.33 % 2.38 એલ
16.15 કે 1.43 એલ-5.35 % ₹ 119+28.66 % 1,350 ₹ 1-64.06 % 7.75 એલ-8.83 % 8.56 એલ
7.6 કે 37.53 K-1.25 % ₹ 108+27.24 % 1,360 ₹ 1-67.11 % 5.68 એલ-9.19 % 5.4 એલ
6.65 કે 5.7 K-29.41 % ₹ 100+32.76 % 1,370 ₹ 2-64.65 % 1.86 એલ+4 % 5.39 એલ
22.33 કે 36.1 K-15.56 % ₹ 90+36.16 % 1,380 ₹ 2-65.85 % 4.13 એલ-22.06 % 14.57 એલ
7.13 કે 20.43 K+2 % ₹ 77+37.5 % 1,390 ₹ 3-64.33 % 2.22 એલ+42 % 11.67 એલ
4.86 એલ 2.93 એલ-24.32 % ₹ 68+35.94 % 1,400 ₹ 4-62.63 % 15.33 એલ-10.68 % 38.22 એલ
66.03 કે 61.75 K-13.91 % ₹ 61+44.04 % 1,410 ₹ 5-61.94 % 1.95 એલ+16 % 9.59 એલ
14.06 એલ 3.46 એલ-31.45 % ₹ 52+47.24 % 1,420 ₹ 6-60.52 % 6.23 એલ-7.08 % 20.01 એલ
10.31 એલ 1.96 એલ-62.78 % ₹ 43+48.97 % 1,430 ₹ 8-58.01 % 3.99 એલ-1.76 % 18.29 એલ
29.66 એલ 9.36 એલ-26.36 % ₹ 35+49.57 % 1,440 ₹ 11-55.22 % 7.65 એલ+21 % 28.23 એલ
90.33 એલ 29.33 એલ-1.41 % ₹ 29+53.32 % 1,450 ₹ 14-51.13 % 11.49 એલ+10 % 39.3 એલ
1.05 કરોડ 18.91 એલ-7.97 % ₹ 24+58.88 % 1,460 ₹ 19-46.25 % 5.98 એલ+35 % 40.59 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 1,467
સ્પૉટની કિંમત: 1,467
87.07 એલ 22.39 એલ+83 % ₹ 20+59.76 % 1,470 ₹ 25-40.81 % 3.14 એલ+182 % 16.96 એલ
69.93 એલ 18.54 એલ+11 % ₹ 16+60.8 % 1,480 ₹ 31-39.22 % 3.04 એલ+19 % 7.12 એલ
21.77 એલ 6.2 એલ-7.58 % ₹ 13+58.43 % 1,490 ₹ 38-34.69 % 61.28 K-13.42 % 2.15 એલ
1.32 કરોડ 46.19 એલ-19.23 % ₹ 11+52.48 % 1,500 ₹ 45-32.05 % 5.18 એલ-3.88 % 3.77 એલ
15.01 એલ 4.54 એલ+2 % ₹ 9+54.7 % 1,510 ₹ 52-32.77 % 24.7 K-14.75 % 22.33 કે
15.95 એલ 7.1 એલ+5 % ₹ 7+53.61 % 1,520 ₹ 60-29.05 % 25.18 K-24.29 % 26.13 કે
10.22 એલ 4.72 એલ-8.97 % ₹ 7+54.76 % 1,530 ₹ 69-25.75 % 24.23 K-17.74 % 26.13 કે
11.19 એલ 5.22 એલ-20.66 % ₹ 6+53.42 % 1,540 ₹ 78-27.06 % 31.35 K-12 % 15.68 કે
28.07 એલ 16.12 એલ-6.22 % ₹ 5+50 % 1,550 ₹ 84-29.93 % 50.35 K-11.67 % 9.98 કે
5.71 એલ 3.61 એલ+14 % ₹ 4+48.15 % 1,560 ₹ 95-22.25 % 9.03 K+46 % 4.28 કે
4.12 એલ 1.15 એલ+9 % ₹ 4+48.94 % 1,570 ₹ 135+0 % 2.85 K+0 % 0
5.99 એલ 2.42 એલ-11.61 % ₹ 3+47.62 % 1,580 ₹ 114-10.09 % 19.95 K+2 % 6.18 કે
26.54 એલ 18.29 એલ-6.71 % ₹ 2+42.42 % 1,600 ₹ 144-13.91 % 78.85 K-0.6 % 23.28 કે
6.8 એલ 4.52 એલ-1.14 % ₹ 2+37.04 % 1,620 ₹ 187+0 % 38.48 K+0 % 0
6.55 એલ 6.82 એલ-6.82 % ₹ 1+22.73 % 1,640 ₹ 174+0 % 3.8 K+0 % 0
6.27 એલ 8.18 એલ+17 % ₹ 1+13.33 % 1,680 ₹ 214+0 % 12.83 K+0 % 0

ભારતી એરટેલ ઑપ્શન ચેન ઑપ્શન કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 7.75
  • હાઈ 16.7
10.75
  • પાછલું. બંધ કરો 7.05
  • 8.5 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 1500
  • સરેરાશ કિંમત 12.63
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.46 કરોડ
  • OI% -19.23માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 475 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
33.519553072626 ભારતીઅર્તલ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91