જીએમઆર એરપોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકલ્પ ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 70 ₹ 0+0 % 78.75 K+0 % 0
- - - 72 ₹ 0+0 % 22.5 K+0 % 0
- - - 75 ₹ 0+0 % 1.91 એલ+0 % 0
- - - 77 ₹ 0+0 % 1.46 એલ+0 % 33.75 કે
- - - 79 ₹ 0+0 % 45 K+0 % 0
22.5 કે 10.58 એલ-3.09 % ₹ 15+2.82 % 80 ₹ 0-50 % 22.95 એલ-2.39 % 1.24 એલ
- - - 81 ₹ 0+0 % 4.61 એલ-12.77 % 0
0 22.5 K-33.33 % ₹ 12+0 % 83 ₹ 0+0 % 78.75 K+0 % 0
- - - 83 ₹ 0-50 % 4.16 એલ-5.13 % 22.5 કે
- - - 84 ₹ 0+0 % 1.24 એલ+10 % 0
45 કે 3.38 એલ-9.09 % ₹ 9-0.54 % 85 ₹ 0-50 % 45.23 એલ-3.13 % 16.31 એલ
- - - 86 ₹ 0-50 % 17.33 એલ-2.53 % 3.15 એલ
- - - 87 ₹ 0-50 % 12.6 એલ-5.08 % 1.13 એલ
0 1.13 એલ-9.09 % ₹ 7+0 % 88 ₹ 0+0 % 1.8 એલ-5.88 % 22.5 કે
- - - 88 ₹ 0-66.67 % 4.61 એલ-10.87 % 2.25 એલ
- - - 89 ₹ 0-60 % 5.85 એલ-3.7 % 1.91 એલ
10.35 એલ 18.56 એલ-14.51 % ₹ 5+13.83 % 90 ₹ 0-75 % 62.78 એલ-2.62 % 44.44 એલ
2.48 એલ 2.93 એલ-13.33 % ₹ 4+8.97 % 91 ₹ 0-72.73 % 3.94 એલ-16.67 % 4.84 એલ
3.94 એલ 2.59 એલ-34.29 % ₹ 3+17.24 % 92 ₹ 0-71.43 % 7.99 એલ-17.44 % 20.03 એલ
11.7 એલ 2.03 એલ-28 % ₹ 3+9.09 % 93 ₹ 0-70.59 % 1.69 એલ-65.91 % 7.76 એલ
18.23 એલ 2.14 એલ-44.12 % ₹ 3+6.38 % 93 ₹ 0-70 % 7.99 એલ-14.46 % 11.03 એલ
31.28 એલ 8.21 એલ-27 % ₹ 2+0 % 94 ₹ 0-66.67 % 10.13 એલ-1.1 % 31.5 એલ
2.16 કરોડ 73.91 એલ-16.94 % ₹ 1+0 % 95 ₹ 1-47.22 % 30.49 એલ-35.93 % 74.81 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 95
1.48 કરોડ 26.55 એલ-38.86 % ₹ 1+15.38 % 96 ₹ 2-37.5 % 20.59 એલ-67.38 % 77.74 એલ
73.13 એલ 21.6 એલ-29.15 % ₹ 1+0 % 97 ₹ 2-23.81 % 6.86 એલ-26.51 % 15.19 એલ
41.85 એલ 6.75 એલ-13.04 % ₹ 0-11.11 % 98 ₹ 3-21.62 % 2.93 એલ-31.58 % 6.3 એલ
1.05 કરોડ 53.33 એલ-3.27 % ₹ 0+12.5 % 98 ₹ 3-19.51 % 63.11 એલ-18.34 % 66.15 એલ
24.3 એલ 22.61 એલ-17.62 % ₹ 0+0 % 99 ₹ 4-16.16 % 6.98 એલ-19.48 % 9.68 એલ
3.24 કરોડ 2.31 કરોડ-21.24 % ₹ 0-16.67 % 100 ₹ 5-16.95 % 60.41 એલ-18.88 % 41.18 એલ
15.08 એલ 18.56 એલ-19.51 % ₹ 0-40 % 101 ₹ 6-13.04 % 4.84 એલ-21.82 % 3.38 એલ
28.8 એલ 24.41 એલ-17.8 % ₹ 0-25 % 102 ₹ 7-7.48 % 3.04 એલ-6.9 % 90 કે
10.69 એલ 5.18 એલ-48.89 % ₹ 0-50 % 103 ₹ 8-22.28 % 2.03 એલ-5.26 % 22.5 કે
11.59 એલ 10.58 એલ-32.86 % ₹ 0-33.33 % 103 ₹ 10+0 % 33.75 K+0 % 0
7.99 એલ 9.56 એલ-11.46 % ₹ 0-50 % 104 ₹ 9+0 % 1.13 એલ+0 % 0
77.51 એલ 92.93 એલ-7.5 % ₹ 0-33.33 % 105 ₹ 10-7.83 % 6.19 એલ-5.17 % 33.75 કે
4.5 એલ 10.35 એલ-14.02 % ₹ 0-66.67 % 106 ₹ 8+0 % 67.5 K+0 % 0
1.8 એલ 2.59 એલ-23.33 % ₹ 0-50 % 108 ₹ 12+14.55 % 45 K-20 % 11.25 કે
5.51 એલ 12.71 એલ-8.87 % ₹ 0-66.67 % 108 ₹ 11+0 % 56.25 K+0 % 0
37.13 એલ 97.65 એલ-25.49 % ₹ 0-50 % 110 ₹ 16-1.9 % 7.76 એલ-1.43 % 22.5 કે
0 68.96 એલ+0 % ₹ 0+0 % 115 - - -

જીએમઆર એરપોર્ટ્સ ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 0.65
  • હાઈ 1.6
1.1
  • પાછલું. બંધ કરો 1.1
  • ખોલો 1
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 95
  • સરેરાશ કિંમત 1.02
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.74 કરોડ
  • OI% -16.94માં Chg
  • માર્કેટ લૉટ 11250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
47.368421052632 જીએમઆર ઇન્ફ્રા
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91