ગુજરાત ગૅસ ઑપ્શન ચેઇન

કૉલ્સપુટ
વૉલ્યુમખુલ્લું છેપ્રીમિયમસ્ટાઇકની કિંમતપ્રીમિયમખુલ્લું છેવૉલ્યુમ
- - - 425 ₹ 0+0 % 32.5 K+0 % 0
- - - 450 ₹ 0-50 % 3.34 એલ-0.37 % 6.25 કે
- - - 460 ₹ 0-33.33 % 21.25 K-5.56 % 10 કે
- - - 470 ₹ 0+0 % 13.75 K+0 % 0
- - - 475 ₹ 0-88.24 % 5 K+33 % 1.25 કે
- - - 480 ₹ 0+0 % 50 K-9.09 % 7.5 કે
- - - 485 ₹ 0-66.67 % 10 K+0 % 5 કે
- - - 490 ₹ 0+0 % 8.75 K+0 % 0
0 17.5 K+0 % ₹ 104+0 % 500 ₹ 0+0 % 2.13 એલ-1.73 % 33.75 કે
0 1.25 K+0 % ₹ 39+0 % 505 ₹ 0-86.21 % 15 K+0 % 8.75 કે
0 1.25 K+0 % ₹ 62+0 % 510 ₹ 0-40 % 83.75 K-17.28 % 18.75 કે
- - - 515 ₹ 0-92 % 10 K+0 % 3.75 કે
0 20 K+0 % ₹ 98+0 % 520 ₹ 0-50 % 83.75 K-4.29 % 33.75 કે
0 3.75 K+0 % ₹ 17+0 % 525 ₹ 1+15.79 % 13.75 K-8.33 % 1.25 કે
2.5 કે 37.5 K-6.25 % ₹ 101+16.61 % 530 ₹ 0-33.33 % 1.68 એલ-1.47 % 3.75 કે
0 5 K+0 % ₹ 28+0 % 535 ₹ 0-84.21 % 38.75 K-3.13 % 23.75 કે
0 71.25 K+0 % ₹ 75+0 % 540 ₹ 1-23.53 % 2.13 એલ+5 % 73.75 કે
0 18.75 K+0 % ₹ 61+0.83 % 545 ₹ 2+0 % 30 K+0 % 0
6.25 કે 1.44 એલ+0 % ₹ 80-9.2 % 550 ₹ 1-18.18 % 2.68 એલ-20.74 % 2.38 એલ
0 26.25 K+0 % ₹ 80+0 % 555 ₹ 1-17.39 % 31.25 K+0 % 0
2.5 કે 2.3 એલ+0 % ₹ 68-13.55 % 560 ₹ 1-3.85 % 2.01 એલ-12.02 % 1.71 એલ
0 57.5 K+0 % ₹ 45+0 % 565 ₹ 1-9.38 % 37.5 K-18.92 % 28.75 કે
10 કે 1.5 એલ+1 % ₹ 59-5.92 % 570 ₹ 2+11.11 % 4.46 એલ-8.23 % 3.2 એલ
0 65 K+0 % ₹ 39+0 % 575 ₹ 2+17.95 % 68.75 K+34 % 42.5 કે
31.25 કે 2.05 એલ-3.53 % ₹ 45-23.74 % 580 ₹ 3+19.57 % 2.78 એલ-16.54 % 2.56 એલ
2.5 કે 67.5 K+0 % ₹ 48-4.62 % 585 ₹ 3+26.42 % 80 K+31 % 47.5 કે
8.75 કે 87.5 K+3 % ₹ 36-18.53 % 590 ₹ 4+25.76 % 1.98 એલ-21.78 % 5.35 એલ
3.75 કે 28.75 K-4.17 % ₹ 33-22.82 % 595 ₹ 5+26.92 % 57.5 K-9.8 % 1.03 એલ
3.89 એલ 3.3 એલ-5.04 % ₹ 29-19.33 % 600 ₹ 6+24.75 % 4.81 એલ+12 % 8.95 એલ
12.5 કે 52.5 K+11 % ₹ 26-19.18 % 605 ₹ 8+18.32 % 61.25 K+17 % 1.39 એલ
1.31 એલ 1.26 એલ-22.9 % ₹ 21-20.48 % 610 ₹ 8+1.85 % 2.15 એલ+10 % 4.55 એલ
1.54 એલ 62.5 K-15.25 % ₹ 19-18.82 % 615 ₹ 12+7.91 % 1.13 એલ-11.76 % 2.79 એલ
12.64 એલ 4.21 એલ+3 % ₹ 17-25.89 % 620 ₹ 14+20.59 % 2.76 એલ+21 % 8.39 એલ
4.86 એલ 1.2 એલ-9.43 % ₹ 14-23.95 % 625 ₹ 17+21.94 % 65 K+16 % 3.41 એલ
16.7 એલ 5.49 એલ+12 % ₹ 13-33.07 % 630 ₹ 20+26.4 % 1.84 એલ+39 % 5.13 એલ
સ્પૉટની કિંમત: 632
8.53 એલ 1.83 એલ+125 % ₹ 11-32.3 % 635 ₹ 23+14.89 % 25 K-25.93 % 1.31 એલ
25.61 એલ 7.34 એલ+14 % ₹ 10-39.3 % 640 ₹ 27+32.2 % 1.04 એલ-6.74 % 5.36 એલ
10.4 એલ 3.8 એલ+122 % ₹ 8-44.44 % 645 - - -
37.14 એલ 13.06 એલ+12 % ₹ 7-42.26 % 650 ₹ 35+33.65 % 16.25 K+44 % 25 કે
2.48 એલ 67.5 K+32 % ₹ 6-42.79 % 655 - - -
10.78 એલ 4.05 એલ+11 % ₹ 5-43.43 % 660 ₹ 42+0 % 1.25 K+0 % 0
1.46 એલ 85 K+278 % ₹ 4-53.8 % 665 - - -
7.25 એલ 3.25 એલ+14 % ₹ 4-44.7 % 670 ₹ 65+0 % 1.25 K+0 % 0
6.25 કે 1.25 K+0 % ₹ 4+0 % 675 - - -
5.8 એલ 1.93 એલ+81 % ₹ 3-51.82 % 680 - - -
11.25 કે 2.5 K+0 % ₹ 3+0 % 685 - - -
7.31 એલ 2.49 એલ-14.22 % ₹ 2-42.86 % 690 - - -
4.43 એલ 1.44 એલ+125 % ₹ 1-61.11 % 700 - - -
1.25 કે 1.25 K+0 % ₹ 2+0 % 710 - - -
92.5 કે 28.75 K+0 % ₹ 1+0 % 720 - - -

ગુજરાત ગૅસ વિકલ્પ ચેન વિકલ્પો કંપનીની પરફોર્મન્સ

દિવસની રેન્જ

  • લો 12
  • હાઈ 22.25
12.65
  • પાછલું. બંધ કરો 18.9
  • 22.15 ખોલો
  • સ્ટ્રાઇક કિંમત 630
  • સરેરાશ કિંમત 15.09
  • ઓપન ઇન્ટરેસ્ટ 0.05 કરોડ
  • OI% માં Chg 12.28
  • માર્કેટ લૉટ 1250 શેર

કૃપા કરીને લૉગઇન કરો

આગળ વધીને, તમે નિયમો અને શરતો* સાથે સંમત થાવ છો
6.3414634146341 ગુજગાસલિમિટેડ
મફતમાં ડિમેટ એકાઉન્ટ ખોલો

5paisa કમ્યુનિટીનો ભાગ બનો - ભારતના પ્રથમ લિસ્ટેડ ડિસ્કાઉન્ટ બ્રોકર.

+91